Vad är läkarleasing?

Läkarleasing är en form av bemanning där läkare hyrs in från bemanningsföretag för att täcka upp för tillfälliga behov av läkare. Det kan handla om att ersätta ordinarie personal vid semester, föräldraledighet, sjukdom eller för att klara av tillfälliga arbetstoppar. Genom läkarleasing kan vården få tillgång till specialistkompetens under en begränsad tid utan att behöva anställa. Bemanningsföretaget står för läkarens lön, försäkringar, fortbildning etc. och hyr ut läkaren till vårdinrättningen mot en avgift. Läkaren är alltså anställd på bemanningsföretaget men arbetar på den inhyrande kliniken eller vårdcentralen.

Fördelar med läkarleasing

Det finns flera fördelar med läkarleasing. Dels ger det vårdinrättningar flexibilitet att anpassa läkarbemanningen efter variationer i behovet av vård. Genom att hyra in läkare vid behov slipper man övertalighet. Vidare ger läkarleasing möjlighet att snabbt få tillgång till specialistkompetens. Att rekrytera egna specialister kan vara svårt, särskilt i glesbygd. Ytterligare en fördel är att läkarleasing kan underlätta för yngre läkare att få in en fot på arbetsmarknaden. Som inhyrd kan man samla på sig erfarenhet från olika ställen.

Risker och nackdelar

Läkarleasing medför också vissa risker och nackdelar. En sådan risk är bristande kontinuitet för patienter om det kommer många olika inhyrda läkare. Patienter kan uppleva det som negativt att träffa nya läkare hela tiden. En annan nackdel är att inhyrda läkare kan sakna lokalkännedom om rutiner och system. Det kan leda till sämre effektivitet.

Läkarbrist och läkarleasing

Läkarleasing har blivit vanligare på senare år, inte minst mot bakgrund av den rådande läkarbristen. Många landsting använder läkare från bemanningsföretag för att klara bemanningen och undvika inställda operationer och längre vårdköer. Samtidigt har läkarleasingen ökat kostnaderna för landstingen. Enligt SKL ligger kostnaden för inhyrd personal på 2-4 gånger så hög nivå som för egen anställd personal.

Debatten om läkarleasing

Användningen av läkarleasing har varit omdebatterad. Kritiker hävdar att läkarleasing leder till sämre vård till höga kostnader och att landstingen istället borde satsa mer på att rekrytera och behålla egna läkare. Förespråkare menar att läkarleasing är ett nödvändigt verktyg i ett läge med stor läkarbrist och att det ger ökad flexibilitet. Utan läkarleasing skulle vårdköerna bli ännu längre, hävdas det.

Framtiden för läkarleasing

Det råder delade meningar om läkarleasingens framtid. Å ena sidan talar mycket för att efterfrågan kommer att vara fortsatt stor med tanke på läkarbristen. Å andra sidan kan ett ökat fokus på att göra läkaryrket mer attraktivt och på att utbilda fler läkare leda till att behovet av inhyrd personal minskar på sikt. Men troligen kommer läkarleasing att fylla en funktion under överskådlig framtid.

Senaste inläggen av webmaster (se alla)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *